Algemene verkoopsvoorwaarden van Entiris vzw

1.800 medewerkers, 7 vestigingen. Op goed 50 jaar tijd is maatwerkbedrijf (vroeger “beschutte werkplaats”) Entiris uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Offerte

 • De standaard geldigheidsduur van een prijsofferte is 1 maand na datum opmaak, wat betekent dat bij gebrek aan schriftelijke bevestiging van de klant binnen die periode de prijsofferte automatisch vervalt en geen bindend aanbod meer vormt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de geldigheid van dit aanbod beperkt tot het daarin omschreven order of volume wat betekent dat Entiris bij nieuwe orders het recht heeft om de prijzen te herzien in functie van de actuele situatie.
 • Prijzen zijn ‘af fabriek Entiris’, wat betekent dat de verzending van de goederen gebeurt op risico van de klant of de door hem aangewezen bestemmeling, en exclusief BTW.

Productie

 • De standaard benodigde productietijd tussen schriftelijke bestelling en uitlevering bedraagt 3 weken.
 • Bij inplanning van orders, capaciteitsbepalingen en logistieke bewegingen dient de klant rekening te houden met de dagen van collectieve sluiting zoals jaarlijks vastgelegd in de Entiris kalender, op eenvoudig verzoek te verkrijgen.
 • In de mate dat de klant afwijkt van de door hem bevestigde specificaties (o.a. leveringswijze, vereiste productiehandelingen, producteisen of kwaliteitscontroles) waardoor extra kosten worden veroorzaakt, zullen deze kosten worden doorgerekend aan de klant. Indien nodig worden ook in onderling overleg de relevante (kwaliteits)documenten aangepast.

Levering

 • De vooropgestelde leveringstermijnen van de goederen of uitvoeringstermijnen der werken worden enkel gegeven als inlichting en zijn niet bindend. De niet-naleving ervan geeft de klant niet het recht schadevergoeding, intrest of annulering van het order te eisen. Wordt het order niettemin geannuleerd voordat de werken worden aangevangen of voordat de goederen werden geleverd zal er, ten titel van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs van de klant worden gevorderd.
 • Alle goederen in magazijn of in bewerking, eigendom van de klant, zijn door Entiris tegen geen enkel risico verzekerd. Entiris neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke schade.
 • Wanneer de klant de overeengekomen datum van afname uitstelt, worden de goederen beschouwd als geleverd op de datum voorzien in de overeenkomst. Vanaf die datum worden magazijnkosten aangerekend ten bedrage van 0,75 euro per pallet per week. Is er geen specifieke datum overeengekomen dan zal de verpakkingsdatum + 10 werkdagen gelden als referentiedatum voor levering. Vanaf die datum worden magazijnkosten aangerekend, en dit per begonnen week.
 • In het algemeen is de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van Entiris beperkt tot een maximaal bedrag van 2,5 mio euro per schadegeval en per jaar en in die zin verzekerd onder voorwaarde van wederzijdse afstand van verhaal.

Materialen

 • De door Entiris in opdracht van de klant gebruikte materialen, gemaakte tekeningen, technische beschrijvingen, ontwerpen, matrijzen, mallen, stansmessen, enz. blijven te allen tijde materieel en intellectueel eigendom van Entiris, ook indien de klant in de kostprijs daarvan voor een deel of in het geheel heeft bijgedragen. Ze mogen niet zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Entiris worden gebruikt, verveelvoudigd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 • Voor de klantspecifieke materialen die Entiris aankoopt om het klantorder te kunnen uitvoeren verbindt de klant zich tot volledige afname en betaling, bij voorkeur in de stukprijs maar desgevallend ook in een bijkomende aparte levering en aanrekening.

Betaling

 • De facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel 30 dagen einde maand.
 • Voor de eerste bestelling wordt voorafgaande betaling gevraagd.
 • Facturen die niet op de vervaldag betaald worden, genereren van rechtswege een intrest van 1,25% per kalendermaand, eisbaar vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling minstens verhoogd worden met 15% met een minimum van 50 euro, als forfaitaire schadevergoeding van de buitengerechtelijke kosten veroorzaakt door het uitstel van betaling en zonder dat hierdoor belet wordt dat vergoeding wordt gevorderd van een eventueel hogere schade.

Betwisting

 • Klachten moeten ingediend worden binnen de acht dagen na levering, zoniet zijn zij onontvankelijk.
 • De klant kan geen schadevergoeding vorderen van Entiris voor schade die zijn oorsprong vindt bij de klant en/of de leverancier van de klant.
 • Alle niet voorziene/extra kosten voor Entiris, die hun oorsprong vinden bij de klant en/of de leverancier van de klant, zijn voor rekening van de klant.
 • Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.